ببین ضیافت شبا

درخواست حذف این مطلب
سلام، یاران قدیمی

ستاره های دیرین

ساقی بده شر

تو که گره گشایی

مستیم، اب یاریم

بنوش، باده ی مستی

تو که حرف زمانه

حادثه ای خجسته

گلخونه ها، تازه ترین؟

یادته حرفهای قدیم

گفتن، مبارکیم ما

ش تن مرد مردان

نوشتن مستی ما

گزارشای اون روز

میگم مستا بدونید

پرنده ها، کجایین

یادته اون زمونه

خطابه ی زمونه

می سوخت ترانه هامون

کجان، گلخونه هامون

پشت آن آه بهار

مرگ مردان زمان

حادثه ها ببینید

عروسی، با این شبا

بی قهرمان تر از ما

بی لقمه نان تر از ما

سوزن و نخ بر این لبان

ببین ضیافت شبا